As-built อาคาร

จากอาคารจริงสู่โมเดลสามมิติ As-built อาคาร ด้วย Pointcloud

As-built อาคาร

จากอาคารจริงสู่โมเดลสามมิติ As-built อาคาร ด้วย Pointcloud

จากอาคารจริงสู่โมเดลสามมิติ As-built อาคาร ด้วย Pointcloud

เราทำงานสำรวจและเขียนแบบAs-built อาคาร ด้วย Pointcloud

  1. การวัดระยะกว้าง ยาว และความสูง อาคาร ในภาพรวม เพื่อการทราบถึงปริมาณพื้นที่รวม ภาพองค์รวมของโครงการ
  2. การวัดระยะ dimensions ต่างๆ ของรายละเอียดในโครงการเช่นความสูงเสา ผนัง คาน โครงหลังคา ระยะห่างต่างๆ ในแต่ละ object
  3. การทำ elevation ที่ภาพตัดระยะต่างๆ สามารถกำหนดได้เอง เพื่อวัดความสูงในแต่ละชั้น
  4. การทำภาพตัด Cross section จากมุมมองTop View ลงมาเป็นการเปิดมุมมองให้เห็น Floor Plan ของแต่ละชั้น สามารถทราบ Layout ตำแหน่งเสา ตำแหน่งผนังต่างๆ ได้รวดเร็ว
  5. Asbuilt 3D Model ที่ได้จากการสำรวจมานี้เป็นขอมูลที่ไม่โกหก เราสามารถเอามาแก้ไข ออกแบบ และปรับปรับอาคารของเราได้จริง ตัดปัญหาเรื่องการวัดขนาดมาผิด ตัดปัญหาการคาดเดา ตัดปัญหาความผิดพลาดจากการจดบันทึกเวลาสำรวจ เพราะ Point Cloud คือผลจากการที่กล้องวัดมาและแสดงผลเป็นข้อมูล vector มี coordinates x,y,z ในทุกๆจุด
AUTODESK RECAP 360 PRO

การสแกนด้วยกล้องเลเซอร์ 3 มิติช่วยให้ทีม 3DSurveyService.com และลูกค้าของเราเข้าใจถึงความเป็นจริง As-built ของโครงการใดๆ ของอาคาร ของสิ่งก่อสร้าง ของโรงงาน ของโบราณสถาน ที่สามารถมองเห็นได้ วัดได้ เช็คระยะได้ เช็คองศามุมเอียงต่างๆได้ ในมุมมองของโมเดล Point cloud สามมิติ ที่สามารถให้ผู้ออกแบบ ใช้งานข้อมูลโมเดลที่สำรวจมานั้น ประหนึ่งว่าเขาได้อยู่ ณ สถานที่นั้นจริงๆ

Building Laser Scan

>> การทำ 3D SCANNER ปรับปรุงสนามราชมังคลากีฬาสถาน ด้วยกล้องสำรวจสามมิติ FARO FOCUS 3D LASER SCANNER <<

Comments

ใส่ความเห็น